مقاله بررسی و مقایسه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی، شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیمهای ملی، ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی، شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیمهای ملی، ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنج عامل بزرگ شخصیتی
مقاله شادکامی
مقاله موفقیت ورزشی
مقاله ورزشکاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی و مقایسه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی، شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیمهای ملی، و رزشکاران حرفه ایی و غیر حرفه ایی آذربایجان شرقی تعداد ۲۷ ورزشکار (شامل ۱۲ ورزشکار عضو تیم ملی، ۵۲ ورزشکار حرفه ایی و ۶۲ ورزشکار غیر حرفه ایی) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تمامی آزمودنیهای مورد نظر پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت (IFF-OEN کاستا و مک کرا، ۲۹۹۱)، شادکامی (آرجبل، ۲۰۰۰) و موفقیت ورزشی (بشارت، ۱۸۳۱) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده های بدست آمده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج نشان داد ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران حرفه ایی از روانرنجورخویی کمتری نسبت به ورزشکاران غیر حرفه ایی برخوردارند (P<0.1)، ورزشکاران تیم ملی از دو گروه دیگر برونگراترند و ورزشکاران حرفه ایی هم نسبت به ورزشکاران غیر حرفه ایی برونگراترند، ورزشکاران تیم ملی از دو گروه دیگر گشوده تر و شادکامترند و ورزشکاران حرفه ایی هم نسبت به ورزشکاران غیر حرفه ایی گشوده تر و شادکامترند (P<0.1). در مورد دو عامل وظیفه شناسی و توافق جویی نتایج نشان داد که ورزشکاران تیم ملی نسبت به گروه ورزشکاران حرف هایی و غیر حرفه ایی از وظیفه شناسی و توافق جویی بیشتری برخوردارند (P<0.1). همچنین مشخص ساخت که در ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران حرفه ایی بین عامل روانرنجورخویی و موفقیت ورزشی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد (P<0.5). همچنین بین پنج عامل برونگرایی، گشودگی، وظیفه شناسی، توا فق جویی و شادکامی با موفقیت ورزشی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (P<0.1). تحلیل نتایج بوسیله آزمون آماری رگرسیون همزمان نشان می دهد که از بین شش عامل مورد بررسی فقط دو عامل توافق جویی و وظیفه شناسی به طرز معنی داری پیش بینی کننده موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران حرفه ایی می باشند. مطالعات بیشتر در این حوزه می تواند داده های روشنگرانه تری را در این حوزه بدست دهد.