مقاله بررسی و مقایسه ترکیب های شیمیائی روغن اسانسی دو گونه از جنس «اسکنبیل» (.Calligonum L) منطقه آران و بیدگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه ترکیب های شیمیائی روغن اسانسی دو گونه از جنس «اسکنبیل» (.Calligonum L) منطقه آران و بیدگل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آران و بیدگل
مقاله آلفا – فارنسن
مقاله اسانس
مقاله اسکنبیل کرمانی
مقاله اسکنبیل
مقاله علف هفت بند
مقاله متیل جاسمونات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بتولی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حقیرابراهیم آبادی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: چرم زاده مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده هفشجانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: مازوچی اسماء

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ترکیب های شیمیایی اسانس دو گونه «اسکنبیل» (C. comosum L`Her.) و «اسکنبیل کرمانی» (C. bungei Boiss.) در منطقه آران و بیدگل مورد بررسی قرار گرفته است. این گونه ها انحصاری نواحی ماسه زارهای بیابانی بوده و در اراضی ماسه ای ریگ بلند بیابان های آران و بیدگل دارای رویشگاه های طبیعی می باشند. سرشاخه های گل دار گونه ها در بهار ۱۳۸۸ جمع آوری و در شرایط آزمایشگاه خشک و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری شدند. برای شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس از دستگاه های گاز کروماتوگرافی  (GC)و گاز کروماتوگرافی متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. ۲۷ ترکیب در اسانس گیاه اسکنبیل  (C. comosum)شناسائی شد که اجزای اصلی آن، شامل: سیس-۳-هگزیل بنزوات (۱۳٫۷۳ درصد)، متیل جاسمونات (۱۲٫۳۲ درصد)، ترانس، ترانس – آلفا – فارنسن (۸٫۰۸ درصد)، فنیل- اتیل ایزوبوتانوات (۶٫۶۹ درصد) و ۵-هیدروکسی-۲-دسینوئیک اسیدلاکتون (۵٫۵۸ درصد) بودند. ۱۷ ترکیب شیمیائی در اسانس گیاه اسکنبیل کرمانی(C. bungei)  شناسایی شد که اجزای عمده آن به ترتیب شامل: اتیل اکتادکانوات (۴۲٫۳۱ درصد)، ترانس، ترانس – آلفا – فارنسن (۱۰٫۱۹ درصد)، لیمونن (۹٫۷۹ درصد)، پیپریتنون (۵٫۳۴ درصد) و متیل جاسمونات (۵٫۱۶ درصد) بودند. مقایسه ترکیب های ترپنی موجود در اسانس دو گونه مورد مطالعه نشان داد، درصد مونوترپن های دو گونه نسبت به سزکوئی ترپن ها بیشتر بود و بخش اعظم ترکیب های فرار اسانس دو گونه، متعلق به کتون ها، اسیدها، استرها و الکل ها بودند.