مقاله بررسی و مقایسه تجمع جیوه، کادمیوم و سرب در عضله میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در صیدگاه های بحرکان، لیفه – بوسیف و خور موسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه تجمع جیوه، کادمیوم و سرب در عضله میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در صیدگاه های بحرکان، لیفه – بوسیف و خور موسی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله میگوی سفید
مقاله خلیج فارس
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله خوراکی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در صیدگاه های بحرکان، لیفه – بوسیف و خور موسی در استان خوزستان در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. ۱۲ نمونه یک کیلوگرم میگو از صیدگاه های لیفه – بوسیف، خور موسی و بحرکان تهیه شد. جهت اندازه گیری فلزات سنگین در این تحقیق از دستگاه ICP-MS مدل (Jobin Yvon Ultima 2 (HORIBA ساخت کشور فرانسه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSSVer11 و میانگین داده ها به کمک آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) با یکدیگر مقایسه شدند که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۹۵ درصد (P=0.05) تعیین گردید. بالاترین میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله میگوی سفید در منطقه خور موسی بود. پایین ترین میزان فلزات سرب و کادمیوم در عضله این میگو در منطقه بحرکان بود. همچنین میزان جیوه در عضله میگوی سفید در منطقه بحرکان غیرقابل سنجش بود. میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در صیدگاه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری داشت (P<0.05).