مقاله بررسی و مقایسه بهره برداران مستقل خانوادگی با بهره برداران مشارکتی به منظور ارائه الگویی از نظام بهره برداری زراعی (بررسی موردی: بهره برداران مستقل صیفی کار با بهره برداران همکار با کشت و صنعت روژین تاک شهرستان کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه بهره برداران مستقل خانوادگی با بهره برداران مشارکتی به منظور ارائه الگویی از نظام بهره برداری زراعی (بررسی موردی: بهره برداران مستقل صیفی کار با بهره برداران همکار با کشت و صنعت روژین تاک شهرستان کرمانشاه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی تجاری
مقاله کشت و صنعت روژین تاک.
مقاله نظام بهره برداری خانوادگی
مقاله کشت صیفی جات
مقاله کشاورزی معیشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان وندی شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقایسه بهره برداری مستقل خانوادگی با بهره برداری مشارکتی است. منظور از بهره برداری مشارکتی در این پژوهش، همکاری بهره برداران خرده پا به عنوان مالک زمین، آب و نیروی کار با کشت و صنعت های خصوصی است که فناوری و دانش نوین کشاورزی را در اختیار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، ۲۰۰۰ صیفی کار (گوجه کار) در شهرستان کرمانشاه است. ۱۷۰ صیفی کار مستقل و ۱۷۰ بهره بردار همکار با کشت و صنعت روژین تاک، از میان ۳۴ روستا با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش، پیمایش با ابزار پرسشنامه و فنون کیفی از قبیل مصاحبه باز و بحث گروهی بوده است. اعتبار پرسشنامه نیز از نوع صوری بوده است که اساتید خبره در این حوزه، آن را تایید کردند. روایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ ۰٫۷۱ سنجیده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه بهره برداران مستقل و بهره برداران همکار کشت و صنعت به لحاظ تنوع کشت، تجربه کشت، گرایش به نوگرایی در کشاورزی، استفاده از امکانات و فناوری کشاورزی، میزان درآمد محصول و میزان عملکرد محصول در هر هکتار وجود دارد. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که کشت و صنعت مورد بررسی، از طریق برنامه های ترویج و آموزش، تقویت روحیه مشارکت و کارهای گروهی، عرضه خدمات کشاورزی رایگان و تلفیق دانش بومی با دانش مدرن کشاورزی، علاوه بر جلب اعتماد و مشارکت بهره برداران کوچک مقیاس، باعث بهبود فراوان در افزایش عملکرد در هکتار گوجه فرنگی و افزایش درآمد آن ها شده است. مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، تلفیقی از نظام بهره برداری خانوادگی و بهره برداری کشت و صنعت های خصوصی است.