مقاله بررسی و شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد: رویکرد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی و شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد: رویکرد اسلامی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت اسلامی
مقاله سازمان معنویت گرا
مقاله دین
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی میرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوری سیدحبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: معنویت مفهومی بسیار گسترده است که هر کس با توجه به اعتقادات، باورها و ارزش های شخصی، تفسیری متفاوت از دیگری از آن بعمل می آورد. برخی ریشه ای دین محور برای معنویت قائلند و برخی دیگر معتقدند که معنویت ارتباطی با دین نداشته و بسیار گسترده تر از آن است. از آنجا که معنویت در جامعه ایرانی ما مبتنی بر دین است و آموزه های دین اسلام شکل دهنده معنویت است و با توجه به اینکه معنویت در سازمان ها می تواند بستر مناسبی برای رشد همه جانبه فردی و سازمانی را فراهم کند، این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی با توجه به الگوهای ملی و دینی، انجام گرفت.
روش: روش پژوهش مورد استفاده از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۲ بودند (N=351) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۸۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده بوسیله پرسشنامه ای محقق ساخته روا و پایا شده، انجام شد. داده ها از طریق آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ۱۰ عامل فضائل، فضای معنوی، محتوایی، ساختاری، رهبری، فرهنگی، خلاقیت، ایمان، انگیزش و اجتماعی به عنوان عوامل موثر بر معنویت سازمانی به شمار می روند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گیری کرد که هر ۱۰ عامل (اگرچه با درجات متفاوت) به منظور پیاده سازی معنویت سازمانی در بیمارستان ها متناسب با مقتضیات فرهنگ ایرانی و مبانی دین اسلام مهم می باشند. لذا لازم است تا مسوولین و سیاستگذاران بیمارستان ها برنامه ریزی های مناسبی را برای حفظ و تقویت این عوامل در بین کارکنان فراهم کنند.