مقاله بررسی و شناسائی ژن های mecA fen B ،nuc و aac(6’)/aph(2”)-Ia در استافیلوکوکوس اورئوس های ایزوله شده از منطقه شمالغرب ایران با روش Multiplex PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی و شناسائی ژن های mecA fen B ،nuc و aac(6’)/aph(2”)-Ia در استافیلوکوکوس اورئوس های ایزوله شده از منطقه شمالغرب ایران با روش Multiplex PCR
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله آمینوگلیکوزایدها
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی نیا مهداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی آلکا
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: میرزااحمدی سینا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری شایع پیوژنیک است که دارای قابلیت بالقوه برای کسب مقاومت به آنتی بیوتیک های جدید می باشد. ظهور مقاومت به آنتی بیوتیک های رایج مانند آمینوگلیکوزیدها و ونکومایسین به وضعیت موجود یعنی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) افزوده شده است. آمینوگلیکوزیدها از مهمترین عوامل ضد باکتریایی مورد استفاده برای درمان عفونت های باکتریایی می باشند. هدف مطالعه، توسعه Multiplex-PCR برای تشخیص سریع و دقیق همزمان سویه های استافیلوکوک اورئوس و ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزید و متی سیلین می باشد.
مواد و روش ها: ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های مختلف بالینی با استفاده از روش های استاندارد باکتری شناسی بدست آمد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها، با روش دیسک دیفیوژن تست تعیین گردید. استخراج ژنوم DNA با روش SDS-Proteinase K همراه با CTAB صورت گرفت. شناسایی ژن های nuc، femB،  mecAو aac(6’)/aph(2”)-Ia با استفاده از روش Multiplex-PCR انجام شد.
یافته ها: از کل ۱۳۸۹ نمونه بالینی ارسالی به آزمایشگاه، تعداد ۹۰ سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا و تعیین هویت شد. نتایج تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها، بیانگر بیشترین مقاومت نسبت به پنی سیلین (%۹۷٫۸) بود. ژن های nuc، femB و mecA بترتیب در ۱۰۰%، %۹۵٫۶ و %۶۴٫۴ سویه ها شناسائی گردید. همچنین %۴۸٫۹ سویه ها حامل ژن aac(6’)/aph(2”)-Ia بودند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که Multiplex PCR نه فقط یک روش مناسب برای تشخیص سریع استافیلوکوک اورئوس می باشد بلکه حضور ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج را هم شناسایی می کند.