مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و تعیین اولویت آنها در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۴۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی و شناخت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و تعیین اولویت آنها در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری
مقاله نیروی انسانی
مقاله کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی ده حوض محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علامه سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بود که از میان آنان ۱۶۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای- میدانی می باشد. به طوری که از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. همچنین، به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و علاوه بر تایید روایی محتوایی، برای سنجش روایی سازه از تکنیک های تحلیل عاملی، آزمون های بارتلت و KMO استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده گردید. سپس جهت اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه از تکنیک های MADM استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل ساختاری و مدیریتی، عوامل مرتبط با شغل، عوامل فیزیکی و روانی محیط کار، عوامل فردی، عوامل ایجادکننده جو صمیمیت و همکاری بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه تحت مطالعه موثر می باشند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که «عوامل ایجادکننده جو صمیمیت و همکاری» موثرترین عامل بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه را دارا می باشد. نتایج حاکی از آن است که «عوامل ساختاری و مدیریتی»، «عوامل مرتبط با شغل»، «عوامل فردی» و «عوامل فیزیکی و روانی» به ترتیب در اولویت های بعدی هستند.