مقاله بررسی و تعیین عوامل محیطی در پذیرش تکنولوژی جدید در معلمان مقطع متوسطه در آموزش و پرورش ناحیه هشت تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و تعیین عوامل محیطی در پذیرش تکنولوژی جدید در معلمان مقطع متوسطه در آموزش و پرورش ناحیه هشت تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل پذیرش فناوری
مقاله ادراک از سهولت کاربرد
مقاله ادراک از سودمندی
مقاله اعتماد
مقاله سازگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمدی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی و تعیین عوامل محیطی در پذیرش تکنولوژی جدید در معلمان مقطع متوسطه در آموزش و پرورش ناحیه هشت تهران انجام گرفت.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش پژوهش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه ۲۰ نفر از معلمان مدارس تهران بودند، با استفاده از روش بوت استریپ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه TAM که توسط پوالد رز (۲۰۰۴) هآنگ و دیگران (۲۰۰۴)، سنج و پاتن (۲۰۰۲) و گاردنر و آموروسو (۲۰۰۴) تهیه شده بود جمع آوری گردید و با استفاده از روش آماری PLS Smart مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سازگاری بر تکنولوژی جدید موثر نبوده است. در مورد تاثیر ادراک از سهولت کاربرد بر ادراک از سودمندی، تاثیر اعتماد بر تکنولوژی جدید، از سهولت کاربرد بر تکنولوژی جدید موثر بوده اند.