مقاله بررسی و تدوین مهارت ها و صلاحیت های ICT مورد نیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نظریه و عمل در برنامه درسی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و تدوین مهارت ها و صلاحیت های ICT مورد نیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صلاحیت های شناختی ICT
مقاله صلاحیت های عملکردی ICT
مقاله صلاحیت های عاطفی ICT
مقاله مهارت های عمومی ICT
مقاله مهارت های تخصصی ICT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوائی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی و تدوین مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز معلمان در زمینه کاربست ICT در آموزش و یادگیری می باشد. این مطالعه یک پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد که جمع آوری داده های آن به روش دلفی انجام شده است. بدین منظور از ۱۰ نفر از کارشناسان و متخصصان برنامه درسی در حوزه فناوری های نوین از جمله ICT و مدرسان IT در بنیاد ICDL و دست اندرکاران هوشمند سازی مدارس، همچنین ۲۵ معلم منتخب شاغل در مدارس هوشمند با ویژگی های، تجربه تولید محتوای الکترونیکی و سابقه کاربست ICT در کلاس، دعوت به همکاری و مشارکت در طرح شد. در مرحله اول متخصصان گویه ها را اولویت بندی کردند و عدد هر گویه را با توجه به مهم بودن و به ترتیب نیاز و اولویت کاربست معلم در کلاس درس مشخص نمودند. در این مرحله با توجه به پاسخ های متخصصان با انجام ۲ آزمون (ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن) میزان توافق ۱۰ استاد شرکت کننده و اعتبار اولویت های تعیین شده کل افراد شرکت کننده در طرح مشخص گردید. در مرحله دوم پس از اعمال اولویت های تعیین شده، جهت کسب حصول حداکثری توافق، گویه ها مجددا در اختیار مخاطبان طرح قرار گرفت و با توافق ۹۵٫۴۸ درصدی به تایید رسید. یافته های پژوهش نشان می دهد در مرحله دوم نسبت به مرحله اول میانگین نمرات افزایش و متوسط انحراف معیار کاهش یافت که نشان از همگرا شدن نظرات مخاطبان شرکت کننده در طرح بود. کلیه ضرایب همبستگی در سطح آلفای ۱ درصد معنا دار است که نشان از توافق بالا و روایی گویه های هر مولفه می باشد. نتیجه اینکه در این پژوهش مهارت های کاربست ICT به دو مولفه مهارت های عمومی و تخصصی و صلاحیت های کاربست ICT به سه مولفه شناختی، عملکردی و عاطفی با نظر متخصصان تعیین و اولویت بندی گردید.