مقاله بررسی و تدوین شاخص های ارزیابی کیفیت مقاله های علمی – پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست علم و فناوری از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و تدوین شاخص های ارزیابی کیفیت مقاله های علمی – پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاله علمی – پژوهشی
مقاله شاخص
مقاله ارزیابی کیفیت
مقاله تولید علمی
مقاله هنجارهای علم مرتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نوغانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، تدوین شاخص های کیفیت برای ارزیابی مقاله های علمی – پژوهشی است. روش این پژوهش تلفیقی (qual) QUAN و ترکیبی از پیمایش و تحلیل محتوا بوده و جامعه این پژوهش شامل ۱) کاربرگه های ارزیابی مقاله های علمی مجله ها در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و ۲) متخصصان و صاحب نظران در حوزه هنجارهای علم است. در این راستا، ۳۵ کاربرگه ارزیابی مقاله و ۷ نفر از متخصصان در حوزه هنجار علم با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. با استفاده از سیاهه محقق ساخته به استخراج شاخص های موجود در کاربرگه های ارزیابی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با متخصصان، به استخراج مولفه های هنجار علم و همچنین خلاء کاربرگه های ارزیابی مقاله ها مبادرت شد. به منظور بررسی داده ها از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی شاخص ها و درصد فراوانی مقوله ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که بیشترین فراوانی در شاخص های موجود کاربرگه ها به شاخص «منابع» با ۲۶ فراوانی و کم ترین فراوانی به شاخص «عدم گرایش به گروه مذهبی و سیاسی» با یک مشاهده تعلق داشت. همچنین طی فرایند مصاحبه، دوازده خلاء در کاربرگه های ارزیابی مقاله ها به دست آمد. یافته ها نشان از وضعیت نامطلوب کاربرگه های ارزیابی در انطباق با هنجارهای علم مرتون داشت. با استخراج شاخص های ارزیابی مقاله ها از کاربرگه های ارزیابی، استخراج مولفه های هنجار علم مرتون و به دست آوردن خلاء کاربرگه های ارزیابی مقاله ها، سیاهه نهایی ارزیابی مقاله ها با ۴۸ گویه و ۴ طیف ساخته شد که با اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان ابزاری کارآمد برای ارزیابی مقاله های علمی – پژوهشی مورد تایید قرار گرفت.