مقاله بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله هویت علمی
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجلل چوبقلو محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: تمجیدتاش الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با عنایت به اهمیت برنامه درسی پنهان در مراکز آموزشی، نگارنده در این مقاله در صدد است نقش مولفه های برنامه درسی پنهان (معماری و کیفیت ساختمان دانشکده یا دانشگاه، ساختار اجتماعی و اداری دانشکده یا دانشگاه، ارتباط متقابل اعضای هیات علمی و دانشجویان و روابط میان فردی دانشجویان با کارکنان و با یکدیگر) را در تحکیم هویت علمی دانشجویان را به طور موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب مورد بحث و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به صورت میدانی و زمینه ای انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بناب که تعداد آن ها تقریبا ۸۰۰۰ نفربود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۲۶۰ محاسبه شد و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل سوال در حیطه برنامه درسی پنهان بود که هر سوال بر اساس طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) نمره گذاری شده بود؛ در راستای برآورد روایی پرسشنامه از دیدگاه استادان برنامه ریزی درسی استفاده شد و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، از دانشجویان به تعداد ۲۰ نفر به طور مشترک و با فاصله حداقل یک هفته، دو مرتبه نظر خواهی شد وضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه تکمیل شده توسط دانشجویان برابر با (+۰٫۹۴) بوده است که نشانگر اعتبار آن است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی مانند فراوانی، میانگین و برای تبیین تفاوت ها از آزمون آماری استنباطی پارامتریک z و غیرپارامتریک خی دو استفاده شد. آنچه از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بر آمد مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان موثر هست و دلیل آن بالا بودن میانگینهای کسب شده از مورد انتظار بوده و در مجموع نشانگر تاثیرگذاری آنها بر چگونگی شکل گیری و تحکیم بنیه علمی دانشجویان است.