مقاله بررسی و تحلیل رابطه خوشه ای شدن صنعتی و ارتقاء ظرفیت های یادگیری (مورد مطالعه: خوشه های صنعتی مبلمان و چاپ و نشر در شهر قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل رابطه خوشه ای شدن صنعتی و ارتقاء ظرفیت های یادگیری (مورد مطالعه: خوشه های صنعتی مبلمان و چاپ و نشر در شهر قم)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشه های صنعتی
مقاله ظرفیت های یادگیری
مقاله همجواری
مقاله خوشه مبلمان
مقاله خوشه چاپ و نشر
مقاله کلانشهر قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: معرفی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رویکرد خوشه های صنعتی، یکی از رویکردهای موفق در زمینه توسعه منطقه ای است که با فراخوانی همجواری های کالبدی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و نهادی فضای پیرامون، ارتقاء ظرفیت های یادگیری در محیط شهری و منطقه ای را موجب می شود. هدف مقاله حاضر، سنجش چگونگی رابطه میان خوشه ای شدن صنعتی و ارتقاء ظرفیت های یادگیری، در صنایع مبلمان و چاپ و نشر کلان شهر قم است. روش تحقیق در مقاله حاضر پیمایشی و رویکرد حاکم بر آن کاربردی بوده و حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول «حداقل اندازه نمونه برای جامعه آماری» (۹۴ بنگاه در صنعت مبلمان و ۹۰ بنگاه در صنعت چاپ و نشر) و روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده تعیین شده و روایی ظاهری، روایی محتوایی و پایایی سازه های آزمون به ترتیب با استفاده از نظر کارشناسان، آزمون کرویت بارتلت و KMO و آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ۱۰ سوالی ظرفیت های یادگیری و پرسشنامه ۳۶ سوالی برای شاخص های خوشه صنعتی می باشد. داده ها از طریق تحلیل همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها نشان داد که در خوشه صنعتی چاپ و نشر، همجواری های اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی و در خوشه صنعتی مبلمان، تنها همجواری اجتماعی- فرهنگی با و خصوصیات عمومی بنگاه های هر دو صنعت (سطح تحصیلات مدیر/مالک بنگاه، تعداد شاغلین، قدمت بنگاه و متوسط میزان فروش سالانه بنگاه) با ارتقاء ظرفیت های یادگیری رابطه معنادار دارند. علاوه بر این به نظر می رسد که همجواری های نهادی، کالبدی، و اقتصادی در صنعت مبلمان و همجواری های کالبدی و نهادی در صنایع چاپ و نشر در ارتقاء ظرفیت های یادگیری خوشه های صنعتی فوق نقش ضعیفی دارند. توصیه تحقیق این است که برای موفقیت بیشتر این خوشه ها و ارتقاء ظرفیت های یادگیری و در نهایت تحریک توسعه منطقه ای نیاز است تا همجواری های نهادی، کالبدی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی این صنایع تقویت گردد.