مقاله بررسی و تحلیل تاویلات رشید الدین میبدی پیرامون آیات مربوط به «مرگ» در کشف الاسرار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان) از صفحه ۲۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل تاویلات رشید الدین میبدی پیرامون آیات مربوط به «مرگ» در کشف الاسرار
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشف الاسرار
مقاله رشیدالدین میبدی
مقاله مرگ
مقاله تاویل
مقاله عرفان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی فیروزآبادی مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، دیدگاه های عرفانی و صوفیانه رشید الدین ابوالفضل میبدی درباره آیات مرتبط با «مرگ» در کتاب کشف الاسرار بررسی و تحلیل می شود.
مرگ، این پیشامد گریزناپذیر و پراهمیت، پدیده ای است که به انحای گوناگون در قرآن کریم از آن سخن رفته است. میبدی، آنگونه که شیوه غالب او است، در نوبت سوم کتاب خویش، به تاویل آیات می پردازد. تاویلات او عمدتا به دو شیوه تطبیقی و ذوقی صورت می گیرد که بخش عمده آن به شکل تطبیقی است و در آن مولف می کوشد به نحوی مطالب آیه را با اصول و عقاید عرفا و متصوفه مرتبط و منطبق ساخته، بر این اساس آن ها را تشریح کند. در برخی آیات نیز وجوه متعددی را در تاویل یک آیه بیان می کند که برخی از آن ها ذوقی و برخی تطبیقی است. این نوشتار که موارد یادشده را به صورت توصیفی – تحلیلی بررسی می کند، نشان می دهد که میبدی با تاویل آیات به طرح مباحثی چون موت ارادی عرفا، احوال متصوفه در هنگام نزع، دیدگاه اهل عرفان نسبت به پدیده مرگ و نقش آن در وصال حق و… پرداخته و با استناد به سخنان، اشعار و حکایات نقل شده از بزرگان دین و عرفان موضوع را تبیین نموده است.