مقاله بررسی و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوری اصفهان بر توسعه اقتصادی منطقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوری اصفهان بر توسعه اقتصادی منطقه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه منطقه ای
مقاله اثرات توسعه
مقاله شهرک علم و فناوری
مقاله تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شورمیج رمضان علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی عزیزآبادی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیقات گوناگون نقش شهرک ها و پارک های علم و فناوری را در توسعه منطقه ای مورد تاکید قرار داده اند. هدف این تحقیق بررسی مهمترین اثرات شهرک علم و فناوری اصفهان بر توسعه منطقه می باشد. این پژوهش از لحاظ پارادیم، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است و به روش همبستگی اجرا گردیده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های عضو شهرک علم و فناوری اصفهان بوده که با استفاده از فرمول کوکران، ۷۵ شرکت به عنوان حجم نمونه برآورد گردید و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله پانل متخصصان و پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید (۰٫۸۵). نتایج نشان داد که مهمترین اثر شهرک، توسعه خدمات بازاریابی است و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ها، افزایش سطح خدمات رسانی در منطقه از دیگر اثرات مطرح است. در دسته بندی اثرات شهرک بر توسعه منطقه ای از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پنج عامل ۵۸٫۳۷ درصد از واریانس مربوط به اثرات شهرک را تبیین مینماید. این اثرات شامل اثرات تولیدی- بازاری (۳۱٫۰۲ درصد)، اثرات سرمایه گذاری (۷٫۴۹ درصد)، اثرات خدماتی (۷٫۲۹ درصد)، اثرات آموزشی و مشاوره (۷٫۱۱ درصد) و اثرات ارتباطی (۵٫۳۵ درصد) می باشد.