مقاله بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت اجتماعی استان گلستان
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
مقاله بعد شناختی سرمایه اجتماعی
مقاله بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده ثمرین تورج
جناب آقای / سرکار خانم: همتی گیلانی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی گزی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با عنایت به نقش قابل توجه سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در ایجاد احساس امنیت اجتماعی ،درصدد است به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین کارکنان استانداری استان گلستان بپردازد. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده است، ۲۶۸ نفر از کارکنان استانداری با استفاده از شیوه نمونه برداری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. احساس امنیت اجتماعی در سه بعد نظم اجتماعی، انسجام اجتماعی و امنیت هویت و سرمایه اجتماعی در سه بعد اصلی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حکایات و کدهای مشترک سنجیده شده اند. اعتبار ابزار به شیوه محتوایی محرز شده است و بالا بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها، حکایت از مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش دارد. یافته های تحقیق حکایت از رابطه مستقیم و معنی دار سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن با احساس امنیت اجتماعی دارد و ضرورت بسترسازی جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی آحاد جامعه را آشکار می سازد.