مقاله بررسی و انتخاب خطی کار مناسب کشت گندم دیم در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال اول ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و انتخاب خطی کار مناسب کشت گندم دیم در استان همدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اراضی دیم
مقاله خطی کار
مقاله عملکرد
مقاله گندم
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی خطی کارها و انتخاب خطی کار مناسب کشت گندم در اراضی دیم استان همدان، تحقیقی طی سه سال (۸۶-۱۳۸۳) در ایستگاه تحقیقاتی تجرک مرکز تحقیقات کشاورزی همدان با خاکی دارای بافت لوم رسی سیلت دار انجام شد. در این تحقیق از سه روش کاشت ماشینی شامل: ۱- خطی کار برزگر همدان ۲- خطی کار سهلان کشت ۳- خطی کار کشت گستر ۴- دست پاشی و پوشانیدن با دیسک (روش مرسوم) استفاده شد. این تحقیق به صورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. در آزمایشگاه میزان ریزش بذر توسط هر واحد موزع و همچنین میزان صدمه وارد به بذرها توسط موزع ها اندازه گیری شد. قبل از برداشت، از هر پلات نمونه هایی جهت تعیین اجزا عملکرد گندم (تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه) برداشت شد. در پایان عملکرد بیولوژیکی (دانه+کاه) و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج سه سال تحقیق نشان داد که اثر روشهای مختلف کاشت بر عملکرد دانه گندم و عملکرد کاه معنی دار نبود. در حالی که در دوسال خشک (۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴) اثر روش های کاشت بر عملکرد گندم معنی دار شد و خطی کار کشت گستر با فاصله بیشتر ردیف های کشت، بیشترین عملکرد را نسبت به روش های دیگر داشت. میانگین عملکرد دانه گندم در سه سال،۱۲۲۴ kg ha-1 بود. بیشترین عملکرد دانه گندم (۱۲۷۵ kg ha-1) با خطی کار کشت گستر و کمترین عملکرد دانه گندم (۱۱۷۴ kg ha-1) با خطی کار برزگر همدان به دست آمد. از نظر عملکرد کاه، خطی کار برزگر همدان با ۲۳۴۹ kg ha-1و روش دست پاشی + دیسک با ۲۰۰۹ kg ha-1، به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد کاه را داشتند. اثر سال بر عملکرد گندم معنی دار بود. میانگین عملکرد دانه گندم در سال مرطوب (۸۶-۱۳۸۵)، برابر ۱۵۷۹ kg ha-1 و در دو سال خشک (۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴) برابر۱۰۲۶ kg ha-1 بود. بنابراین با توجه به نتایج، محدوده وسیعی از عمیق کارها را می توان در منطقه به کار برد.