مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP (مطالعه موردی: بانک تجارت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP (مطالعه موردی: بانک تجارت)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت بازاریابی
مقاله جذب نقدینگی
مقاله بانک تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی پور راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: بازآیی قاسمعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی در سطح بانک تجارت صورت گرفته است. برای شناسایی مهم ترین معیارهای موثر بر جذب نقدینگی از تکنیک دلفی و برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل های تصمیم گیری چند معیاره و مدل AHP و برای انتخاب بهترین راه کار جذب نقدینگی مبتنی بر اولویت معیارهای مورد مطالعه از تکنیک TOPSIS استفاده شده است. جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل می دهند. در تکنیک دلفی از گروهی (۱۰ نفره) و برای تکنیک سلسله مراتب تحلیل تعداد ۳۰ نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شده اند و در مرحله نهایی کار که بر اساس ماتریس ارتباطات و تکنیک تاپسیس صورت گرفته از دیدگاه یک تیم کارشناسی از خبرگان استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه است. سه پرسشنامه در این تحقیق استفاده شده است: پرسشنامه دلفی، پرسشنامه خبرگان، پرسشنامه مبتنی بر ماتریس ارتباطات معیارهای اصلی و راه کارها