مقاله بررسی و ارزیابی ریسک فاکتورهای مربوط به فعالیت دستها در یک صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و ارزیابی ریسک فاکتورهای مربوط به فعالیت دستها در یک صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک فاکتور ارگونومی
مقاله اختلالات اسکلتی –عضلانی اندامهای فوقانی
مقاله سندرم تونل کارپال (CTS)
مقاله روش HAL_TLV
مقاله میزان فعالیت دستها (HAL) حداکثر نیروی هنجار (NPF)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار یکی از شایع تر ین مشکلات جمعیت های کاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع مختلف ایران می باشد. از مهم ترین این اختلالات می توان به سندرم تونل کارپال (CTS) اشاره کرد که در بسیاری از صنایع گزارش شده است و درمیان کارگران صنایع خودروسازی بیشتر شایان توجه می باشد. هدف از انجام این پ‍ژوهش بررسی و ارزیابی ریسک فاکتورهای مربوط به فعالیت دست ها و اثر تلفیقی ریسک فاکتورها در به وجود آوردن عوارض اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی می باشد که به این منظور از روش حد آستانه مجاز سطح فعالیت دست ها (HAL_TLV) استفاده شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی به روش توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن ۴۴ نفر مرد در دو سالن پرس ضربه ای و پرس هیدرولیکی کارخانه خودروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نمونه گیری از طریق سرشماری انجام گرفت. اطلاعات از طریق مشاهده ای وبا استفاده از چک لیست های مربوط به میزان فعالیت دست ها (HAL) و حداکثر نیروی طبیعی (NPF) جمع آوری گردید. نتایج حاصل از تلفیق این دو متغیر در جدول HAL_TLV برای تخمین سطوح ریسک شغل های مورد نظر انجام مورد استفاده قرار گرفته است. آنالیز و تجزیه تحلیل داده ها ا با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و رسم نمودارها توسط نرم افزار EXELL انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهدکه در سالن پرس ضربه ای ۳۱٫۲۵% (۵ نفر) در سطح ریسک A (ناحیه ایمن) و ۷۳٫۳% (۱۱ نفر) در سطح ریسک B (منطفه احتیاط) قرار گرفتند. همچنین در سالن پرس هیدرولیکی (مجموع هر در گروه) ۳٫۵۷% (۱نفر) در سطح ریسک A (ناحیه ایمن) و ۹۶٫۴% (۲۷نفر) در سطح ریسک C (ناحیه خطرناک) قرار گرفتند. بررسی و آنالیز نتایج نشان می دهد که درقسمت پرس ضربه ای ارتباط معناداری به صورت معکوس بین ۲ متغیر HAL و NPF بدست آمد r=0.881)و (p<0.014 همچنین در ۲ گروه شاغل در سالن پرس هیدرولیکی نیز ارتباط معناداری به صورت معکوس بین این ۲ متغیر به دست آمد. گروه اول p<0.001) و (r=0.881 و گروه دوم p<0.004) و(r=0.68 .
نتیجه گیری: ارزیابی فاکتورهای ریسک ارگونومیکی ۲ سالن پرس هیدرولیکی و پرس ضربه ای نشان می دهد که پرس هیدرولیکی نسبت به پرس ضربه ای دارای بیشترین ریسک سطح c (خطرناک) می باشد و عامل ایجادکننده آن را می توان ناشی از اعمال نیروی زیاد به همراه انجام حرکات تکراری با سرعت بالا در این سالن عنوان کرد. همچنین می توان استنباط نمود در مشاغلی که افراد مجبور به اعمال نیروی زیاد هستند، با کاهش سرعت و تکرار حرکات، ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی اندام های فوقانی به خصوص CTS کاهش خواهد یافت و به طور کلی می توان گفت ایجاد تعامل در اعمال نیرو، تکرار حرکات و مدت فعالیت می تواند در پیشگیری از ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی بسیار سودمند باشد.