مقاله بررسی و ارزیابی رسا، نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و ارزیابی رسا، نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مقاله نرم افزار رسا
مقاله نرم افزارهای جامع کتابخانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوشین فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اطهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هد ف مشخص ساختن دیدگاه های کاربران نرم افزار رسا در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
روش: روش پژوهش پیمایشی – تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه پژوهش را کاربران نرم افزار رسا یعنی مراجعان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند. داده ها به صورت آمار توصیفی در جداول توزیع فراوانی آورده شده است. جهت آزمون فرضیه پژوهش از آمار استنباطی و آزمون تی زوج مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد اکثریت کاربران نرم افزار در سطح مراجعان و کارکنان کتابخانه را زنان تشکیل می دهند.مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در میان کاربران مراجعه کننده به کتابخانه بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی است. در استفاده از این نرم افزار دیدگاه مراجعان در زمینه نمایش اطلاعات ۵۵٫۵ درصد مثبت بوده است. پشتیبانی و تعامل، از منظر مراجعان به کتابخانه ۵۷٫۶ درصد امتیاز گرفته است. نظر مراجعان در ارتباط با جستجوی اطلاعات نشان داد که ۶۱٫۹ درصد مراجعان این بخش را مناسب ارزیابی کرده اند. امانت کتابخانه عمومی در بین گروه مراجعان ۶۸٫۸ درصد امتیاز را گرفته است در کل این سیستم در میان مراجعان ۶۱٫۱۴ درصد مناسب ارزیابی شده است. و این امر نیاز به تجدید نظر در قسمت هایی از نرم افزار را به روشنی مشخص می سازد.