مقاله بررسی و ارزیابی احساس امنیت اجتماعی در محله نمونه موردی: (مطالعه تطبیقی محلات جماران و فاطمی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی و ارزیابی احساس امنیت اجتماعی در محله نمونه موردی: (مطالعه تطبیقی محلات جماران و فاطمی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت اجتماعی
مقاله شاخص های امنیت اجتماعی
مقاله محلات و فاطمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات جهانی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فضایی، درک سیاسی انسان معاصر را به میزان زیادی تحت تاثیر ساخت ها و مولفه های اجتماعی قرار داده است و نسل تازه ای از نظریه ها که داعیه اجتماع محور دارند متولد شده است. وجود امنیت اجتماعی در محلات نتیجه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موقعیت مکانی می باشد. در تحقیق حاضر محققین برآنند تا با مقایسه تطبیقی محله جماران و فاطمی میزان حس امنیت اجتماعی را در این دو محله مورد ارزیابی قرار دهند. جهت گردآوری داده ها و اطلاعات ابتدا به روش کتابخانه ای و سپس از طریق پژوهش های میدانی، تعداد ۳۷۷ پرسشنامه برای محله جماران و تعداد ۳۶۷ پرسشنامه نیز برای محله فاطمی طبق فرمول کوکران محاسبه گردید و داده ها و اطلاعات با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش کار توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که احساس امنیت در محله جماران بیشتر از محله فاطمی می باشد و در ادامه، فضاهای نا امن محلات را شناسایی کرده و میزان احساس امنیت ساکنان در این فضاها را مورد بررسی قرار داده ایم. به طوریکه در هر دو محله پرسش شوندگان اظهار کرده اند که فضاهای تاریک باعث ناامنی می شود. همچنین در محله فاطمی احساس عدم امنیت در پارک ها بیشتر از محله جماران می باشد. به طور کلی محله جماران که از محلات مرفه نشین شمال شهر تهران می باشد دارای امنیت اجتماعی بیشتری نسبت به محله فاطمی که در هسته مرکزی شهر قرار داردمی باشد. این مطلب می تواند نشان دهنده رابطه مستقیم سطح اقتصادی ساکنان محله با میزان امنیت اجتماعی در محله باشد.