مقاله بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت کارکنان
مقاله راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان
مقاله توسعه همه جانبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: معینی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مشارکت کارکنان به عنوان یکی از اعجاز بر انگیزترین رویکردهای توسعه منابع انسانی در جهت توسعه و بالندگی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان برای توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان به مرحله اجرا در آمده است. و با کمک ۸ عامل موثر در افزایش مشارکت کارکنان که شامل نظام پیشنهادات، حلقه های کیفیت، تیم های خودگردان، کار تیمی، شورای کاری (شورای اسلامی کار)، مالکیت کارکنان، آزادی صنعتی و مذاکرات دسته جمعی بوده مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه سرپرستان و کارشناسان شرکت ذوب آهن اصفهان و حجم نمونه برابر با ۳۲۷ نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاوی ۴۵ سوال بسته پاسخ بوده، صورت گرفته است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، اسپیرمن براون و گاتمن به ترتیب برابر ۰٫۹۳، ۰٫۷۶ و ۰٫۷۶ محاسبه شد و برای روایی و اعتبار پرسشنامه، از روایی صوری، محتوایی و سازه بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی، تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) و آزمون T سوبل) انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان با استفاده از نظام پیشنهادات، حلقه های کیفیت، تیم های خودگردان، کار تیمی، شورای کاری (شورای اسلامی کار)، مالکیت کارکنان، آزادی صنعتی و مذاکرات دسته جمعی بالاتر از سطح متوسط بوده است. از بین راهکارهای پیشنهاده شده بالاترین میانگین با ۴٫۱۳ مربوط به مالکیت کارکنان و پایین ترین میانگین با ۳٫۶۸ مربوط به تیم های خودگردان بوده است. بر اساس آزمون فریدمن، میانگین رتبه بندی راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان برای توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان، مالکیت کارکنان ۵٫۶۸ بالاترین رتبه و حلقه های کیفیت با ۳٫۶۸ پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل بین مجموعه رتبه های راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در سطح P<0.01 معنی دار بوده و مقدار خی دو برابر با ۱۱۸٫۷۰۶ به دست آمده است.