مقاله بررسی ویژگی های کارآفرینی بین دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های کارآفرینی بین دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های ارومیه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله نوآوری
مقاله توفیق طلبی
مقاله ریسک پذیری
مقاله مسوولیت پذیری
مقاله اعتماد به نفس
مقاله خلاقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور ذولفقار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله تعیین میزان کارآفرینی و ویژگی های آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهرستان ارومیه می باشد. بدین منظور در این مقاله سه سوال مطرح شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های ارومیه تشکیل می دهند که تعداد آن ها ۱۵۰۰۰ است. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، ۳۷۵ تعیین شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد که پس از تعیین روایی و پایایی آن در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، تئوری تخمین، آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که نمره کارآفرینی در هر یک از دانشکده های دانشگاه ها در حد متوسط می باشد. همچنین دانشگاه ارومیه از نظر کارآفرینی در رتبه اول قرار دارد. آزمون فریدمن نیز نشان داد که ویژگی توفیق طلبی در بین سایر ویژگی ها بیشترین مقدار را دارا می باشد.