مقاله بررسی ویژگی های مرفولوژیک و مریستیک مولدین ماده تاس ماهی ایرانی (.Acipenser persicus B) برای تشخیص کارایی تکثیر مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های مرفولوژیک و مریستیک مولدین ماده تاس ماهی ایرانی (.Acipenser persicus B) برای تشخیص کارایی تکثیر مصنوعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های مرفولوژیک و مریستیک
مقاله تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)
مقاله تکثیر مصنوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پوری پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده افشین
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومی نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعیت فعلی ماهیان خاویاری سبب شده تا کوشش همه جانبه ای در راستای حفظ ذخایر و جلوگیری از انقراض نسل این ماهیان صورت پذیرد. در این پژوهش ۴۶ مولد ماده تاس ماهی ایرانی در ۶ سری زمانی جداگانه در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی، در حد فاصل ماه های اسفند ۸۵ تا فروردین ۸۶ مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از انتخاب مولدین مناسب، برای القاء رسیدگی جنسی تزریق هورمون در دو مرحله صورت گرفت. سپس فاکتورهای مرفولوژیک و مریستیک از جمله وزن، طول کل، طول استاندارد، سن و دور شکم اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از تکثیر مصنوعی مانند وزن تخم سیال، تعداد تخم در هر گرم، هماوری مطلق، درصد لقاح تخم ها، وزن لارو و درصد بقا لاروها نیز تعیین شدند. نتایج به دست آمده بیانگر نبود اختلاف معنی داری (P<0.05) در بین فاکتورهای اندازه گیری شده در سری های مختلف است. با استفاده از آنالیز رگرسیون روابط بین متغیرها نیز مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که فاکتورهای وزن، دور شکم، طول کل و استاندارد مولدین ماده با میزان هماوری و وزن تخم سیال دارای رابطه معنی داری بودند (P<0.05) علاوه بر این، سن مولدین نیز با وزن تخم سیال به دست آمده رابطه معنی دار و خطی نشان داده است (P<0.05) سن ماهیان با سایر فاکتورهای جنسی اندازه گیری شده رابطه معنی داری از خود نشان نداد. مدت زمان رسیدگی جنسی نیز با طول، وزن و دور شکم مولدین نیز روابط معنی داری از خود نشان داده است (P<0.05) درصد تفریخ تخم ها و بقا لاروها نیز در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.