مقاله بررسی ویژگی های محیط کار بالینی از دیدگاه پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های محیط کار بالینی از دیدگاه پرستاران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردهای پرستاری
مقاله پرستاری حرفه ای
مقاله دیدگاه پرستاران
مقاله محیط کار بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجری مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزابیگی غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: سالمی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: محیط کار بالین یکی از اجزای تشکیل دهنده حرفه پرستاری است و بحث در مورد ارتقای این حرفه بدون توجه به محیط کار امکان پذیر نیست.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه پرستاران سراسر کشور در مورد محیط کار بالینی پرستاری و ویژگی های حاکم بر آن است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال ۸۸ بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان های ۲۰ استان کشور انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای که ویژگی های دموگرافیک و دیدگاه پرستاران در مورد محیط کار بالینی را مورد پرسش قرار می داد، جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا ارزیابی گردید و اعتبار آن با محاسبه آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ به دست آمد. پرسشنامه به ۱۵۰۰ نفر از پرستاران ارسال شد و از این تعداد ۱۱۶۰ پرسشنامه برگردانده شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS14 و آمار توصیفی انجام شد.
یافته ها: در حیطه اصول مراقبت بالینی، بیش از نیمی از پرستاران به اهمیت ارتباط بین رشته ای (۶۱%)، تصمیم گیری مستقل (۵۷%)، عمل بر اساس معیارهای اخلاقی و ارتباطات حرفه ای (۶۰%) آگاهی داشتند. در توصیف محیط بالینی، اکثریت پرستاران (۸۵%) در مورد مشکلات مراقبتی با همکاران خود مشورت می کردند و بیان داشتند که مراقبت آن ها با یافته های جدید هم خوانی دارد (۸۰%). کمترین موضوعی که پرستاران به آن توجه داشتند، ارتباط و اهمیت دادن به دانشجویان بود (۳۷%).
نتیجه گیری: پرداختن به مساله ویژگی ها و چالش های محیط کار یکی از مسائل زیر بنایی در ارتقای مراقبت از بیماران است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و سیاست گذاران امر بهداشت قرار گیرد تا پرستاران با حداکثر توان و کارایی در عرصه های خدمت رسانی حضور یابند.