مقاله بررسی ویژگی های فیزیکی خاک و عملکرد ارقام گندم آبی تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های فیزیکی خاک و عملکرد ارقام گندم آبی تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله عملکرد
مقاله وزن مخصوص ظاهری خاک
مقاله تخلخل خاک
مقاله محتوای رطوبت حجمی خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بوگر امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سوز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مددی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی روش های مختلف خاک ورزی متداول و حفاظتی بر حفظ رطوبت، ویژگی های خاک و عملکرد ارقام گندم آبی آزمایشی با استفاده از طرح آماری کرت های یک بار خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا شد. سه روش مختلف خاک ورزی شامل روش متداول (شخم با گاو آهن برگردان دار + دو بار دیسک عمود بر هم+ لولر+ بذرکار)، روش خاک ورزی حداقل (دستگاه خاک ورز مرکب شامل تیغه های برش خاک به عمق ۱۵ سانتیمتر و غلتک + بذرکار) و روش بدون خاک ورزی (کاشت مستقیم بذور گندم در زمین زراعی با بذر کار بدون خاک ورزی بالدان برزیل) به عنوان سطوح عامل اصلی و سه رقم گندم پیشتاز، پیشگام و بهار به عنوان سطوح عامل فرعی در نظرگرفته شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که روش های خاک ورزی تاثیر معنی داری (P>0.01) بر وزن مخصوص ظاهری خاک داشت. در عمق ۱۵-۰ سانتی متری خاک کمترین وزن مخصوص ظاهری مربوط به تیمار روش متداول بود. با افزایش عمق ۳۰-۱۵ سانتی متری وزن مخصوص ظاهری افزایش یافت، که این افزایش در روش متداول بطور معنی داری کمتر بود. همچنین روش های خاک ورزی تاثیر معنی داری بر تخلخل خاک داشتند، بطوری که بیشترین تخلخل خاک (%۵۷٫۷۱) در عمق ۱۵-۰ سانتی متری مربوط به روش متداول و کمترین تخلخل خاک (%۴۳٫۹) مربوط به روش بدون خاک ورزی بود. میزان رطوبت دور آبیاری گندم در مرحله خطی نشان داد که دو روز پس از آبیاری بیشترین محتوای رطوبت حجمی خاک (۰٫۶۳۱-g cm) مربوط به روش متداول بوده، اما در پنجمین روز پس از آبیاری بیشترین محتوای رطوبت حجمی خاک (۰٫۳۴ ۱-g cm) مربوط به روش بدون خاک ورزی بوده که می تواند ناشی از حفظ بقایای محصول قبلی در سطح خاک در روش بدون خاک ورزی باشد. اثرات متفابل خاک ورزی و رقم نشان داد که رقم پیشتاز با عملکرد دانه (۱۵۸۳۳-kg ha) در روش متداول نسبت به دو روش دیگر برتری معنی داری (p<0.01) داشت و رقم پیشگام با میانگین عملکرد دانه (۵۰۴۵) و (۴۰۲۳) کیلوگرم در هکتار به ترتیب در روش بدون خاک ورزی و روش حداقل خاک ورزی نسبت به روش متداول بر دو رقم دیگر برتری معنی داری (P<0.01) نشان داد.