مقاله بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (.Crocus sativus L) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (.Crocus sativus L) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه های دختری
مقاله عملکرد بنه
مقاله عملکرد کلاله
مقاله ماده آلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مقدم پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: ملافیلابی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی بر ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در سال دوم، آزمایشی در دو سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ و ۹۱-۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۰ تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش شامل سطوح کشت پرتراکم (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ بنه در مترمربع) و پنج سطح کود دامی (صفر، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ تن در هکتار) بودند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، سطوح کشت پرتراکم بنه و کاربرد کود دامی تاثیر معنی داری بر تمامی شاخص های کمی گل زعفران (تعداد گل، عملکرد گل تر و خشک، عملکرد کلاله و کلاله + خامه زعفران) داشتند. اثرات متقابل کشت پر تراکم بنه ´ کاربرد کود دامی نیز بر شاخص های ذکر شده معنی دار بود؛ به طوری که در تمامی سطوح کاربرد کود دامی (صفر تا ۱۰۰ تن در هکتار)، بیشترین تعداد گل و همچنین عملکرد گل تر و خشک در تراکم کاشت ۴۰۰ بنه در مترمربع مشاهده شد. بیشترین تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران نیز در نتیجه کشت ۳۰۰ بنه در مترمربع به دست آمد.