مقاله بررسی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس های پده (Populus euphratica) در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس های پده (Populus euphratica) در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما
مقاله شوری
مقاله پرولین
مقاله کلروفیل
مقاله قند
مقاله پروتئین کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کلاگری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: لادن مقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرآخوری رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه پده (Populus euphratica Oliv.) از درختان بومی ایران با گسترش وسیع اکولوژیکی می باشد. از خصوصیات مهم این گونه تحمل آن نسبت به دامنه زیاد دما و شوری خاک است. این گونه به دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاک از قابلیت های بسیار بالایی برای توسعه جنگل کاری و فضای سبز در مناطق بیابانی برخوردار است. این بررسی با هدف ارزیابی ویژگیهای رویشی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک پروونانس های مختلف پده به منظور معرفی مناسب ترین آنها برای کشت در اراضی شور و بیابانی انجام شد. تعداد ۱۶ پروونانس پده با مبداهای مختلف جغرافیایی که در ایستگاه بیابان گرمسار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ کاشته شده بودند، انتخاب شد. نمونه برداری از برگ تیمارهای مختلف برای اندازه گیری کلروفیل a وb ، کاروتنوئیدها، قند، پرولین و پروتئین کل انجام گردید. همچنین ویژگیهای رویشی شامل قطر یقه، ارتفاع نهال، سطح ویژه برگ و ماده خشک برگ نیز اندازه گیری گردید. آنالیز واریانس ویژگی فیزیولوژیک برگ اختلاف معنی داری را برای مشخصه های پرولین، کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید، قند و پروتئین کل میان پروونانس های مختلف نشان داد. مقایسه میانگین ها نشان داد که اغلب پروونانس ها به لحاظ میزان پرولین در گروه اول قرار داشتند. نتایج گروه بندی ویژگی رویشی نشان داد که پروونانس های گلستان، خجیر، کرمان، زابل، کاشان و دزفول از رشد قطری (۱٫۹۵-۱٫۱۵ سانتی متر) و ارتفاعی (۱٫۵۱-۱٫۱۵ متر) مناسبی برخوردار بوده و به لحاظ آماری همگی در یک گروه قرار گرفتند. همچنین شوری خاک روی رشد ارتفاع اثر منفی داشت. در نهایت پروونانس های معرفی شده برای توسعه جنگل کاری و فضای سبز منطقه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.