مقاله بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روان پرستاری از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرانی های مرتبط با بیماری
مقاله نارسایی قلبی
مقاله ویژگی های روان سنجی
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: اشک تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: زایری فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماران مبتلا به نارسائی قلبی، علائم جسمی، روانی و نگرانی های مربوط به مرگ و زندگی را از مشخصات بیماری، در زندگی خود می دانند. جهت سنجش نگرانی های مرتبط با بیماری در این بیماران ابزاری اختصاصی و متناسب با فرهنگ آنان موجود نمی باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان سنجی پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، انجام شد.
روش: پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. بر اساس یافته های بدست آمده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۲۲ نفر از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های حضرت رسول (ص)، امام حسین (ع) و شریعتی شهر تهران در سال ۱۳۹۱ و داده های بدست آمده از متون، مقالات و پرسشنامه های طراحی شده موجود، عبارات اولیه مربوط به پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری طراحی گردید. پس از تعیین روائی صوری و روائی محتوای پرسشنامه، روائی سازه و پایایی پرسشنامه بر روی ۱۳۰ بیمار مبتلا به نارسایی قلبی تعیین گردید. تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS v.19 انجام شد.
یافته ها: با انجام روائی صوری و روائی محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه ۲۳ عبارتی با چهار عامل (۹ عبارت در عامل اول، ۸ عبارت در عامل دوم، ۴ عبارت در عامل سوم و ۲ عبارت در عامل چهارم) ساخته شد. دو عامل «استقلال شناختی» و «استقلال عملکردی» به عنوان عوامل زیرمجموعه بعد «استقلال» و دو عامل «نگرانی جسمی-روانی» و «نگرانی از آینده بیماری» به عنوان عوامل زیرمجموعه بعد «نگرانی مرتبط با علائم» درنظرگرفته شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ a=0.90 و با استفاده از روش دونیمه کردن r=0.89 برآورد گردید.
نتیجه گیری: پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری، از درجات قابل قبول و بالایی از اعتبار و پایایی برخوردار می باشد. لذا، استفاده از این پرسشنامه می تواند در هدایت پژوهش های بعدی مرتبط با نگرانی های بیماران مختلف سودمند باشد.