مقاله بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سنجش اختلالات صدا، ویژه معلمان مقطع ابتدایی شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۳۸ تا ۱۰۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سنجش اختلالات صدا، ویژه معلمان مقطع ابتدایی شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات صوت
مقاله حساسیت
مقاله ویژگی
مقاله نقطه برش
مقاله ویژگی های روان سنجی
مقاله ارزش اخباری مثبت
مقاله ارزش اخباری منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیری فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: شکاری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: عشوریون وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: معلمان بزرگترین کاربران حرفه ای صوت هستند که شیوع اختلالات صوت در آن ها حدود ۶۰ درصد می باشد. با توجه به اینکه عمده علائم صوتی معلمان دارای اختلالات صوت، ناشی از تاثیرات شغلی است، طراحی و تدوین پرسشنامه ای برای سنجش اختلالات صوت در معلمان به منظور تشخیص سریع و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی می تواند از ضروریات باشد. پروتکلی تحت عنوان «پرسشنامه سنجش اختلالات صوت ویژه معلمان مقاطع ابتدایی شهر اصفهان» توسط مجیری و اعظمیان در سال ۱۳۸۹ طراحی شده است که نقطه ضعف آن، عدم تعیین ویژگی های کاربردی این ابزار می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه به منظور غربالگری سریع اختلالات صوت در این جمعیت می باشد.
مواد و روش ها: ۵۲ معلم با صدای نرمال و ۵۲ معلم دارای اختلالات صوت در قالب یک مطالعه توصیفی – تحلیلی به شیوه نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. نمونه صوتی از معلمان به منظور ارزیابی اکوستیک و ادراکی صورت گرفت. فرم تعیین شکایت صوتی و پرسش نامه توسط معلمان پر شد. از آزمون منحنی راک به منظور تعیین حساسیت و ویژگی و نقطه برش پرسش نامه استفاده شد.
یافته ها: در این پژوهش برای نقطه برش ۹، حساسیت ۰٫۷۸، ویژگی ۰٫۹۴، ارزش اخباری مثبت ۹۳%، ارزش اخباری منفی ۸۱% و نسبت درست نمایی ۱۳% بدست آمد.
نتیجه گیری: پرسش نامه از توان بالایی به منظور تعیین معلمان دارای اختلالات صوت و معلمان با صوت نرمال برخوردار است و می تواند پروتکل مناسبی برای غربالگری اختلالات صوت در معلمان باشد.