مقاله بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دبستانی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دبستانی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله خودپنداره
مقاله مدرسه
مقاله دانش آموزان ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری زاده سیداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: کارشکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ناصریان حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تبین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی در جامعه ایرانی است. دانش آموزان مدارس ابتدایی غیرانتفاعی منطقه ۲ شهر تهران جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه شامل ۲۵۲ نفر از دانش آموزان کلاس چهارم، پنجم و ششم مقطع ابتدایی است. داده ها از راه توزیع حضوری پرسشنامه ۱۵ پرسشی خودپنداره تحصیلی (یسن چن، ۲۰۰۴) در سال ۱۳۹۲ در مدارس منطقه ۲ تهران جمع آوری شد. برای تعیین روایی آزمون از روش های روایی محتوایی، روایی سازه، تحلیل عاملی و روایی همگرا با پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و برای تعیین پایایی از روش همسانی درونی با شاخص آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، سه عامل خودپنداره عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی استخراج شده است. پایایی مقیاس کلی خودپنداره تحصیلی از راه محاسبه آلفای کرونباخ ۰٫۷۸ به دست آمد. نتایج اجرای تحلیل های آماری نشان داد که می توان از آن برای ارزیابی خودپنداره دانش آموزان دوره ابتدایی در جمعیت ایرانی استفاده نمود.