مقاله بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اختلالات خلقی در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۵۰ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اختلالات خلقی در اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان سنجی
مقاله اختلالات خلقی
مقاله پرسشنامه اختلالات خلقی
مقاله اختلال دوقطبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسائلی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: برکتین مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات خلقی، گروه بزرگی از بیماری های روان پزشکی می باشد که از این بین، اختلالات طیف بای پولار مدت های زیادی بدون تشخیص و درمان مناسب باقی می ماند. یکی از ابزارهای رایج بیماریابی برای این منظور، پرسشنامه اختلالات خلقی است. از این رو، این مقاله نسخه فارسی پرسشنامه فوق و ویژگی های روان سنجی آن را در شهر اصفهان ارایه کرد.
مواد و روش ها: با استفاده از نمونه گیری در دسترس ۶۲ نفر از بیماران مبتلا به طیف اختلالات بای پولار (بر اساس مصاحبه روان پزشکی و ابزار ساختار یافته یاComposite international diagnostic interview ) و ۶۲ نفر از افراد سالم (بر اساس پرسشنامهGeneral health questionnaires ) به عنوان گروه سالم در نظر گرفته شدند (که از نظر سن، تاهل، جنس، تحصیلات و شغل با گروه بیمار جور بودند) و ابزار MDQ (Mood disorder questionnaires) توسط آنها تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های آماری Cronbach’s alpha، ضریب همبستگیSpearman ، تحلیل تمایزات و تحلیل عاملی استفاده شد.
یافته ها: پایایی کل پرسشنامه با استفاده از ۰٫۸۱ Cronbach’s alpha گزارش شد. همچنین ضرایب همبستگی درونی هر سوال با نمره کل بین ۰٫۱۸ تا ۰٫۶۴ محاسبه شد. نقطه برش، حساسیت و ویژگی به ترتیب ۸٫۵، ۶۷ درصد و ۷۶ درصد محاسبه گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس، ابزار نهایی از ۳ عامل اساسی برخوردار شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پرسشنامه مزبور از ویژگی های روان سنجی مناسبی در جامعه پژوهشی برخوردار می باشد و می توان از آن به عنوان یک ابزار معتبر جهت غربالگری دقیق اختلالات طیف بای پولار در مراکز بهداشتی – درمانی استفاده نمود.