مقاله بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس عاطفه مثبت و منفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس عاطفه مثبت و منفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفی
مقاله تحلیل عاملی
مقاله ویژگی های روانسنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: امامی پور سوزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به این موضوع که نتایج معتبر علمی بدون ابزار دقیق اندازه گیری امکان پذیر نیست، پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس عاطفه مثبت و منفی انجام گرفته است.
با استفاده از روش تصادفی خوشه ای ۵۲۷ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران انتخاب و به مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاسخ دادند. این مقیاس شامل ۲۰ گویه است و بر اساس طیف لیکرت ۵ درجه ای نمره گذاری شده است. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده و دو عامل استخراج شد که عوامل مذکور ۴۳٫۶۳۱ درصد از واریانس کل را پیش بینی می کند. همسانی درونی مقیاس نیز برابر با ۰٫۷۷۱ است. دو نوع نرم درصدی و مقوله ای نیز محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مقیاس عاطفه مثبت و منفی دارای روایی و اعتبار قابل قبول بوده و برای استفاده در جامعه ایرانی نیز مناسب