مقاله بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومینو دردانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومینو دردانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله ویژگی های روان سنجی و دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم ۳۹۴ نفر از طریق نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به سیاهه تست هوش دانش آموز (۱۳۸۷) پاسخ دادند. سیاهه مذکور، شامل ۵۰ سوال بود. ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷۳۳ به دست آمد. بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد ۸ عامل استخراج شده، ۳۱٫۴ درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. ۸ عامل مشتمل است بر: ۱) استدلال منطقی ریاضی؛ ۲) یکپارچگی مرکزی؛ ۳) حافظه بلندمدت؛ ۴) استدلال استقرایی؛ ۵) تشخیص موقعیت مکانی تصاویر ۶) تشخیص شباهتهای اشکال؛ ۷) اطلاعات عمومی؛ ۸) حافظه کوتاه مدت است. برای بررسی روایی همگرا از آزمون هوش دومینو استفاده شد. همبستگی بین فرم ۵۰ سوالی تست هوش دانش آموز و تست هوش دومینو بر روی گروه نمونه ای به حجم ۹۷۰ نفر محاسبه و نتایج حاصل از آن نشان می دهد عامل ۱ (استدلال منطقی ریاضی) با آزمون هوش دومینو همبستگی دارد و اما کل پرسشنامه با سیاهه هوش دومینو همبستگی معنادار ندارد. در نهایت نرم درصدی برای پرسشنامه تهیه شد.