مقاله بررسی ویژگی های آماری پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های آماری پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا
مقاله پایایی
مقاله روایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن لو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کلهرنیاگلکار مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی صبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی عاملی، و روایی همگرا در پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا (پلانته و پوکاچینی، ۱۹۹۷a) در یک نمونه دانشجویی ایرانی بود. ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران (۱۳۱ دختر و ۱۶۹ پسر) وارد مطالعه شدند. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نمونه حاضر معادل ۰٫۹۲ و ضریب پایایی دونیمه آن نیز معادل ۰٫۹۱ بدست آمد. هم تحلیل عاملی اکتشافی و هم تحلیل عاملی تاییدی نشانگر ساختار تک عاملی برای این مقیاس بودند. تمامی مواد این پرسشنامه با ضریب بار بالایی بر روی این عامل بار شدند (درصد پراکندگی تبیین شده =۶۱٫۳۵). هم چنین همبستگی این مقیاس با مقیاس های مشارکت و باورهای معنوی، معنای معنوی، مشارکت مذهبی، کنار آمدن مذهبی و بهزیستی روان شناختی معنی دار و در جهت پیش بینی شده بود که روایی همگرای مقیاس را مورد تایید قرار می دهد. روی هم رفته نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که این مقیاس در نمونه دانشجویی ایرانی از ویژگی های آماری مطلوبی برخوردار است.