مقاله بررسی ویبراسیون کل بدن بر فراسنج های پلاسما در موشهای رت سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ویبراسیون کل بدن بر فراسنج های پلاسما در موشهای رت سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویبراسیون کل بدن
مقاله موش رت ویستار
مقاله فراسنج های پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی ئی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غنی زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مفید محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ویبراسیون کل بدن به عنوان یک روش تمرینی ورزشی و به عنوان یک راهبرد درمانی حمایتی غیرداروئی از کارآمدی لازم در مقابل وضعیت بیماریهای مزمن، نظیر نارسایی استخوان و تناسب یا آمادگی قلبی – تنفسی برخوردار می‍باشد. با توجه به اینکه داده های کافی در زمینه ایمنی و کارآیی ویبراسیون و فراسنج های پلاسما وجود ندارد، لذا ارزیابی اثرات ویبراسیون کل بدن بر فراسنج های انتخابی در موش رت نر بالغ ویستار مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسی: موشهای نر ویستار با وزن ۱۸۰-۱۴۰ گرم به گروههای کنترل و تیمار با ویبراسیون دسته بندی شدند. تمرین ویبراسیون شامل ارتعاش عمودی سینوسی کل بدن به مدت ۸ هفته انجام گرفت و در پایان با نمونه گیری خون پایان یافت.
یافته ها: موشهای ویبره شده در مقایسه با گروه کنترل دارای وزن بدنی بیشتری (۱۴%) بودند. سطوح پلاسمایی کرآتین کیناز،استرادیول و اینترلوکین- ۶ بطور معنی داری در گروه ویبره بالاتر بود. میانگین سطح ویتامین د پانزده درصد بیشتر، سطح سی آر پی یازده درصد کمتر و سطح اینترلوکین- ۶ سی و دو درصد در گروه ویبره بالاتر بود. اختلاف معنی دار دیگری برای دیگر فراسنج های اندازه گیری شده مشاهده نشد.
نتیجه گیری: آثار موجود پاسخ های فیزیولوژیک ویبراسیون کل بدن عوارض سوئی بر فراسنج های پلاسمایی مطالعه شده به همراه نداشت و میتوان تمرین ورزشی ویبراسیون کل بدن را به عنوان یک راهبرد درمانی حمایتی در نظر گرفت.