مقاله بررسی وفاق اجتماعی و برخی از عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: شهر یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وفاق اجتماعی و برخی از عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: شهر یزد)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاق اجتماعی
مقاله همبستگی اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله شهروندان یزدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده میمندی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری فرد امیرمختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر یزد با پیشینه سنتی و قوی فرهنگی خود که با صفت های قنات، قنوت و قناعت شناخته شده است در فرآیند توسعه شهری مدرن می باشد. یکی از عوامل بازتولید نظم اجتماعی جامعه مدار و شهروندمدار در جامعه شهری مدرن، وفاق اجتماعی می باشد و این وفاق اجتماعی در کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی شهرها تاثیرگذار است. مقاله حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر وفاق اجتماعی در بین شهروندان یزدی انجام شده است. وفاق اجتماعی را توافق عمومی بر سر قواعد و اصول اجتماعی تعریف کرده اند که هر جامعه ای برای پایداری خود نیاز به ایجاد و حفظ آن دارد. در این پژوهش برای دستیابی به داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه از پایایی و اعتبار لازم برخوردار بوده است. پرسشنامه در بین ۳۱۶ نفر از شهروندان که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، تکمیل گردید.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل، مالکیت مسکن، مشارکت اجتماعی و دینداری با متغیرهای وفاق اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ولی متغیرهای جنسیت، قومیت، تحصیلات و استفاده از وسایل ارتباط جمعی با متغیر وابسته وفاق اجتماعی رابطه معناداری ندارند. بر اساس یافته های تحلیل رگرسیونی، سه متغیر مشارکت اجتماعی، درآمد و وضعیت تاهل در مجموع ۲۲٫۷ درصد از تغییرات وفاق اجتماعی را تبیین می کنند.