مقاله بررسی وضوح زمانی شنوایی با استفاده از آزمون فاصله در نویز در افراد دارای شنوایی طبیعی مبتلا به وزوز و بدون وزوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۹۹۸ تا ۱۰۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضوح زمانی شنوایی با استفاده از آزمون فاصله در نویز در افراد دارای شنوایی طبیعی مبتلا به وزوز و بدون وزوز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضوح زمانی شنوایی
مقاله وزوز
مقاله آزمون فاصله در نویز (GIN)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ثامنی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: نیلفروش محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آزمون فاصله در نویز ( Gaps in noiseیا GIN)، مهارت وضوح زمانی شنوایی را ارزیابی می نماید. مطالعات قبلی نشان داده اند که آزمون فاصله در نویز، آزمونی با کاربردی آسان است که دارای حساسیت و ویژگی خوبی است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی مهارت وضوح زمانی شنوایی در افراد دارای شنوایی هنجار با و بدون وزوز بود.
مواد و روش ها: این مطالعه هم گروهی همزمان غیرمداخله ای روی ۲۰ فرد دارای وزوز (۱۴ نفر وزوز دو طرفه و ۶ نفر دارای وزوز یک طرفه) با آستانه شنوایی هنجار، با میانگین سنی ۳۰٫۳ سال به عنوان گروه بیمار و ۲۰ فرد با شنوایی هنجار بدون وزوز با میانگین سنی ۲۷٫۸ به عنوان گروه شاهد با شرایط سنی و جنسیتی مشابه در دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. پس از انجام آزمون فاصله در نویز GIN، آستانه تقریبی و درصد پاسخ های صحیح افراد استخراج شد و با آزمون ناپارامتری Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: آستانه تقریبی در گوش راست و گوش چپ گروه بیمار به طور معنی داری طولانی تر از گروه شاهد بود (به ترتیب P= 0.004 و P= 0.001). درصد پاسخ های صحیح در گوش راست و گوش چپ گروه بیمار به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (به ترتیب P= 0.007 و P= 0.001).
نتیجه گیری: نتایج آزمون فاصله در نویز، نقص در پردازش وضوح زمانی شنوایی افراد دارای وزوز با شنوایی هنجار را نشان داد. بنابراین می توان این طور برداشت کرد که عملکرد ضعیف تر پردازش شنوایی در افراد دچار وزوز محتمل خواهد بود.