مقاله بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطه ‌ی عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص ‌های برنامه توسعه کشوری در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطه ‌ی عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص ‌های برنامه توسعه کشوری در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاهای آموزشی و پرورشی
مقاله تجهیزات
مقاله سرانه استاندارد نوسازی مدارس کشور
مقاله شاخص‌ های برنامه توسعه کشوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب سیدداود
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت فضای فیزیکی و تجهیزات (آموزشی و پرورشی) و مقایسه آنها با استانداردها و شاخص ‌های برنامه توسعه کشوری در مدارس دولتی و غیردولتی متوسطه عمومی در شهر تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدارس عمومی دولتی و غیردولتی به همراه مدیران مدارس، ۳۲۱ می‌باشد. حجم نمونه‌ ی آماری شامل ۱۱۴ مدرسه متوسطه به همراه مدیران و ۲۰ کارشناس آموزش متوسطه می‌باشد که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش وضعیت فضا و تجهیزات از پرسشنامه و استانداردهای سازمان نوسازی مدارس و شاخص‌ های برنامه توسعه کشوری استفاده شده است. نتایج مستخرج از SPSS وضعیت فضاهای آموزشی و ساختمان مدارس از نظر موقعیت مکانی (دور بودن از آلودگی هوا، صوتی، کارخانجات، …) در حالت مطلوب و تجهیزات آموزشی و پرورشی در سطح متوسط و فضاهای پرورشی نامطلوب می‌باشند. میانگین سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی به جز فضاهای پرورشی پایین‌تر از میانگین سرانه استاندارد نوسازی مدارس هستند. کلیه مدارس متوسطه نظری شهر تبریز به شاخص اوّل برنامه توسعه کشوری (شاخص تراکم دانش آموزی) رسیده‌اند و در حالت مطلوب می‌باشند و در سایر شاخص‌ ها با سند توسعه کشوری فاصله دارند.