مقاله بررسی وضع موجود توانایی و صلاحیت های معلمان از دیدگاه دانش آموزان و مقایسه با وضع مطلوب از دیدگاه صاحب نظران در درس فیزیک سال چهارم دبیرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی وضع موجود توانایی و صلاحیت های معلمان از دیدگاه دانش آموزان و مقایسه با وضع مطلوب از دیدگاه صاحب نظران در درس فیزیک سال چهارم دبیرستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بعدشناختی
مقاله بعد مهارتی
مقاله بعد نگرشی
مقاله تدریس
مقاله صلاحیت های معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: نیک فرجام حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی توانایی و صلاحیت های معلمان از دیدگاه دانش آموزان در وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب ازدیدگاه صاحب نظران، در درس فیزیک و آزمایشگاه دوره متوسطه شهرستان قدس سال تحصیلی ۹۱ ـ ۹۰ است. این پژوهش از نوع کاربردی و در آن از روش توصیفی زمینه یاب استفاده شده است. جامعه آماری آن، دانش آموز سال چهارم رشته ریاضی و تجربی در قالب ۱۵ دبیرستان شهر قدس است که با استفاده از جدول اعداد تصادفی n=280 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین از ۳۵ نفر صاحب نظران علوم تربیتی در مورد صلاحیت های مطلوب معلمان، نظرخواهی به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه محققق ساخته است که روایی آن توسط اساتید علوم تربیتی تعیین و پایایی آن از طریق فرمول آلفای کرونباخ (درصد (n=89 به دست آمده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آزمون مقایسه میانگین های مستقل و آزمون مقایسه یک میانگین با عدد ثابت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که با توجه به این که سطح معناداری محاسبه شده از ۰٫۰۱ کوچکتر است، بنابراین بین وضعیت موجود توانمندی معلمان با وضعیت مطلوب توانمندی آنان تفاوت معناداری مشاهده گردیده است. لذا می توان اظهار داشت که وضعیت موجود توانمندی معلمان در ۳ بعد شناختی، مهارتی و نگرشی در حد مطلوب نیست.