مقاله بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکی سازمانی
مقاله سازمان چابک
مقاله پاسخ گویی
مقاله شایستگی
مقاله انعطاف پذیری
مقاله سرعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پور امین
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه سنجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چابکی به توانایی واکنش نسبت به تحولات پیشبینی نشده برای اقدام آگاهانه بر مبنای تغییر (مدیریت دانش) اشاره می کند. چابکی سازمانی دارای مولفه های پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. اگر سازمانی به دنبال چابکی است، باید این توانایی ها و قابلیت ها را مدنظر داشته باشد. بدون شک، کسب چابکی به قابلیت پاسخ گویی نسبت به راهبردها، فناوری ها، کارکنان و فرآیندها بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۹۱۵ نفر از کارکنان رسمی سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد ۳۲۲ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان بالا می باشد.