مقاله بررسی وضعیت پوشش واکسیناسیون هپاتیت B و میزان تیتراسیون موثر HBsAb در جمعیت بزرگسال استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت پوشش واکسیناسیون هپاتیت B و میزان تیتراسیون موثر HBsAb در جمعیت بزرگسال استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسیناسیون
مقاله هپاتیت B
مقاله سطح آنتی بادی
مقاله بزرگسالان
مقاله تاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معزی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مباشری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هپاتیت B یکی از عوامل ویروسی مهم در ایجاد التهاب کبدی بوده و اهمیت آن در شیوع زیاد و عوارض مهم کبدی و خارج کبدی است. این مطالعه به منظور بررسی پوشش واکسیناسیون و میزان تیتراسیون موثر آنتی بادی ضد هپاتیت (HBsAb) B در سطح جامعه انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی ۳۰۰۰ نفر از جمعیت بزرگسال بالای ۱۵ سال استان، به روش خوشه ای انجام شد. با اخذ رضایت کتبی و گرفتن نمونه خون لازم، پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و واکسیناسیون تکمیل گردید و تیتراسیون موثر HBsAb اندازه گیری شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۱۶٫۳±۳۸٫۴ بود. میانگین سطح آنتی بادی ۱۶۲±۷۰٫۸ (۰-۳۷۹۹) بوده و ۴۸٫۷% از افراد مورد مطالعه درای تیتراسیون موثر بودند. پوشش واکسیناسیون در ۲۰% افراد کامل و در ۲٫۶% ناقص بود که با تیتراسیون موثر ارتباط معنی داری داشت (P£۰٫۰۰۱). %۸۶ از متولدین سال ۱۳۷۲ به بعد و ۷۹% از متولدین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ دارای پوشش کامل بوده و اختلاف تیتراسیون موثر بین این گروه ها معنی دار بود (P£۰٫۰۰۱). پوشش واکسیناسیون در جنس مذکر و افراد مجرد بیشتر ولی در شهر و روستا برابر بود. تیتراسیون موثر با تاهل و محل سکونت ارتباط معنی دار داشت (P£۰٫۰۰۱). بین زمان آخرین دریافت واکسن و تیتراسیون موثر ارتباط معنی داری مشاهده شد (P£۰٫۰۱)، ولی در سایر فاکتورها این ارتباط معنادار نبود (P>0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد پوشش واکسیناسیون و سطح HbsAb در این استان در گروه های سنی جوان نسبتا مناسب بوده ولی پیشنهاد می گردد به منظور افزایش پوشش، از برنامه های ایمن سازی لکه گیری و فراخوانی گروه های در معرض خطر نیز استفاده شود.