مقاله بررسی وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۱۴ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله مذهب
مقاله دانشجویان
مقاله دینداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: مستاجران مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد پژوهشی نشان می دهد که نگرش مذهبی در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تاثیرات بسزایی دارد. این پژوهش با هدف، بررسی وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.
روش ها: مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر در مهر ماه ۱۳۸۹ بر روی ۲۰۰ نفر از دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت اجرا گردید. داده ها با استفاده از پرسش نامه نگرش مذهبی دکتر خدایاری فرد جمع آوری شد و با استفاده از آزمون آماری t و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره دینداری کل برای دانشجویان مورد بررسی ۴۸۶٫۵۱±۵۲٫۳۳۷ بود. میانگین و انحراف معیار شناخت دینی ۵۹٫۳۸±۵٫۱۴ و التزام به وظایف دینی ۲۳۱٫۹۶±۲۹٫۲۳۲ به دست آمد. نتایج نشان داد که نگرش مذهبی دانشجویان در تمام ابعاد دینی بسیار قوی و نگرش مذهبی دختران دانشجو به طور معنی داری بیش از پسران بود (P<0.05). همچنین بین متغیرهای سن و رشته تحصیلی با نگرش مذهبی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: اجرای برنامه های کاربردی توسط دانشگاه به منظور ارتقای بیشتر نگرش مذهبی دانشجویان به خصوص در مولفه التزام به وظایف دینی توصیه می گردد.