مقاله بررسی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله آذربایجان شرقی
مقاله مدیریت شهری
مقاله اعتماد اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحیمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زالی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی، شامل: شبکه ها، اعتماد و هنجار است که بر کیفیت روابط اجتماعی و ساختار این روابط تاکید دارد. این مقاله سرمایه اجتماعی در شهرهای مرکزی شهرستان های استان آذربایجان شرقی را می سنجد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که به دنبال ارائه تصویری از میزان سرمایه اجتماعی در میان افراد ۱۵ سال به بالای ۱۹ شهر مرکزی ساکن در استان آذربایجان شرقی است. حجم نمونه تحقیق ۷۳۹ نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری نیز سهمیه ای متناسب بود و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شد. بر اساس الگوی پیشنهادی استون و هیوز سه بعد سرمایه اجتماعی، شامل: بعد غیررسمی، نهادی و تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت و برای حصول اطمینان از روایی سوال های پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده در میان شهرها در رتبه بندی سرمایه اجتماعی غیررسمی، تعمیم یافته و نهادی، شهرهای بستان آباد و ملکان در رتبه نخست قرار داشتند و شهرهای تبریز، سراب و جلفا در رتبه پایین قرار داشتند. مقایسه انواع سرمایه اجتماعی در میان زنان و مردان، حاکی است که در سرمایه اجتماعی غیررسمی و تعمیم یافته میانگین مردان بیش از زنان است، در حالی که در سرمایه اجتماعی نهادی میانگین زنان از مردان بیشتر است. کمترین اعتماد پاسخگویان در میان اعتماد به گروه ها و سازمان ها، عبارتنداز: رادیو و تلویزیون خارجی، کسبه و بازاریان و روزنامه ها و بیشترین میزان اعتماد معطوف به گروه های اجتماعی، معلمان، پلیس و نیروی انتظامی، اساتید دانشگاه و پزشکان است.