مقاله بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۴۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله اشتراک گذاری دانش
مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مقاله اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پناه فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط مقدم سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیات علمی و شناسایی میزان تاثیرگذاری مولفه های مدل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار و قصد به اشتراک گذاری دانش می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکیل می دهند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق ۴۳۵ نفر بودند. از این تعداد ۲۳۱ نفر بر اساس جدول مورگان، با روش تصادفی طبقه ای به نسبت هر دانشکده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، همبستگی، رگرسیون و آمار توصیفی استفاده شد. نتایج آزمون t مشخص کرد که اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیات علمی، به غیر از مولفه قدرت دانشی در تمامی مولفه های مورد بررسی از سطح نسبتا مطلوبی برخوردار است. بین تمامی متغیرهای تحقیق (به غیر از مولفه قدرت دانشی) رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید. قصد به اشتراک گذاری بیشترین نقش را در توضیح رفتار به اشتراک گذاری دانش و نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش بیشترین نقش را در توضیح قصد به اشتراک گذاری دانش داشت.