مقاله بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی کارکنان اداری و رابطه آن با رضایت ارباب رجوع (معلمان) آموزش پرورش ناحیه یک شهر اردبیل سال ۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی کارکنان اداری و رابطه آن با رضایت ارباب رجوع (معلمان) آموزش پرورش ناحیه یک شهر اردبیل سال ۹۰
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله رضایت ارباب رجوع (معلمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب سیدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی کهن خاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مهارت های ارتباطی کارکنان اداری و رابطه آن با رضایت ارباب رجوع (معلمان) آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اردبیل با استفاده از روش تحقیق توصیفی همبستگی، صورت گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه ۲۹۲ نفر از میان کلیه معلمان آموزش و پرورش ناحیه یک، از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، براساس فرمول کوکران انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل، پرسشنامه رضایت شغلی سروکوال و پرسشنامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی کارکنان بر گرفته از پرسشنامه نیم رخ مدیریتی بود. پایایی طی یک مطالعه جانبی بر روی ۲۵ نفر از معلمان با استفاده از روش آلفای کرونباخ، مقدار آلفای پرسشنامه های مهارت های ارتباطی و رضایت به ترتیب ۰٫۹۶ و ۰٫۹۳، به دست آمد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزارspss و استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که؛ وضعیت مهارت های ارتباطی کارکنان اداری و رضایت ارباب رجوع در حد متوسط می باشند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد، به ترتیب با افزایش همدلی، بازخورد، کلامی غیرکلامی و اطلاع رسانی، میزان رضایت نیزافزایش می یابد. بین مهارت ارتباطی (اطلاع رسانی، شنودی و…) کارکنان اداری بارضایت ارباب رجوع (معلمان) همبستگی مثبت معنی داری (P<0.01) وجود دارد.