مقاله بررسی وضعیت مصرف غذاهای فوری (فست فودها) در شهرستان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مصرف غذاهای فوری (فست فودها) در شهرستان اردبیل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غذاهای فوری (فست فودها)
مقاله سلامت
مقاله اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرضی زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دیده وری المیرا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرپور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: تذکری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنیاارنج علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سوادپور محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش مصرف غذاهای آماده در سال های اخیر بر سلامت جامعه تاثیر گذاشته است. بر این اساس شناخت دلایل استفاده از غذاهای آماده، میزان مصرف و جلوگیری از افزایش استفاده آنها اهمیت دارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان استفاده مردم شهر اردبیل از غذاهای آماده انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ۲۰۰ نفر از افراد سالم با محدوده سنی ۴۷-۱۴ سال به طور تصادفی از نقاط مختلف شهر اردبیل برای مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق یک پرسشنامه عمومی و تخصصی و به روش حضوری و مصاحبه گردآوری گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصین آموزش بهداشت و تغذیه بررسی و مورد تائید قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی،ANOVA و کای دو، در نرم افزار آماری SPSS.16 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میزان غذاهای آماده مصرفی در افرد شهری از نظر آماری بیشتر از افراد روستایی بود (p<0.05) اختلاف معنی داری بین نوع و تعداد دفعات غذاهای آماده مصرفی با شغل افراد و نیز بین نوع غذاهای آماده مصرفی با سطح تحصیلات وجود داشت (p<0.05) هیچ اختلاف معنی داری مابین نوع غذاهای آماده مصرفی و سن مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف غذاهای آماده در تمامی مشاغل و افراد مورد مطالعه احتمالا به دلیل افزایش گرفتاری و کمبود وقت رایج می باشد. همچنین محل سکونت، نوع شغل و سطح تحصیلات می تواند در نوع و تکرار غذاهای آماده مصرفی تاثیرگذار باشد.