مقاله بررسی وضعیت مصرف روزانه میوه در دانشجویان دختر خوابگاهی و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مصرف روزانه میوه در دانشجویان دختر خوابگاهی و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف میوه
مقاله دانشجو
مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خارقانی مقدم ملیکا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی امل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف ناکافی برخی گروه های غذایی مانند میوه ها در دانشجویان خوابگاهی به چشم می خورد. با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر مصرف میوه در این دسته از افراد، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت مصرف روزانه میوه در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ۲۰۰ دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های مربوط به اطلاعات فردی، وضعیت مصرف روزانه میوه و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده را تکمیل کردند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی، آنالیز واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن دانشجویان مورد بررسی ۲۲٫۶ سال بود. ۸۰% در مقطع کارشناسی تحصیل می کردند. ۵۵٫۵% از دانشجویان مورد مطالعه، ۱ عدد میوه یا کمتر در روز می خوردند، ۳۰% دو عدد میوه در روز، ۱۰ درصد ۳ عدد میوه در روز و 4.5 درصد از دانشجویان بیش از ۴ عدد میوه در روز مصرف می کردند. متغیر قصد رفتاری به تنهایی ۳۰ درصد تغییرات رفتار مصرف روزانه میوه (R2=0.30, F=10, p<0.0001) را پیش بینی کرد. با اضافه شدن متغیرهای نمایه توده بدنی و میزان درآمد به مدل رگرسیونی قبلی، میزان پیش بینی به ۰٫۴۲ افزایش