مقاله بررسی وضعیت مزاج شخصی و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر (عج) تهران در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مزاج شخصی و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر (عج) تهران در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مزاج
مقاله طب سنتی
مقاله مزاج
مقاله نازایی
مقاله نازایی زنانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب وند فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: تن ساز مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز منصور
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم دباغیان فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: نیکبخت نصرآبادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گوشه گیر سیداشرف الدین
جناب آقای / سرکار خانم: بیوس سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مکبری نژاد روشنک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهمیت رحم در لانه گزینی جنین و افزایش قدرت باروری، به نظر می رسد دست یابی به روش های عینی برای ارزیابی وضعیت سلامت رحم می تواند در بالا بردن موفقیت روش های درمانی نقش بسزایی داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت و تعیین ارتباط بین مزاج شخص و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) در تابستان سال ۱۳۹۱ در درمانگاه طب سنتی بیمارستان امام خمینی با همکاری درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر انجام شد. ابتدا پرسشنامه تعیین مزاج فرد و مزاج رحم برای افراد مورد مطالعه تکمیل شد و مزاج فرد و مزاج رحم ۵۴ زن نازا تعیین شد. فراوانی سوء مزاج های رحمی و ارتباط بین مزاج و مزاج رحم نیز به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۷) و فراوانی متغیرهای کمی با میانگین و انحراف معیار و فراوانی متغیرهای کیفی با تعداد و درصد بیان شد. برای بررسی همبستگی بین مزاج رحم با مزاج کل بدن از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. سطح p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: شایع ترین سوء مزاج رحم در زنان نازا در بین سوء مزاج های مفرد، سوء مزاج بارد و سوء مزاج رطب و در بین سوء مزاج های مرکب، بارد رطب بود. همچنین ارتباط معنی داری بین مزاج شخص و مزاج رحم به دست آمد (p=0.04).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع سردی مزاج در زنان نازا و شیوع سوء مزاج بارد رطب در رحم زنان نازا، می توان گفت که وجود این علائم در زنان، می تواند پیش بینی کننده نازایی باشد. همچنین با کاربرد اقدامات پیشگیری کننده و درمانی این سوء مزاج مبتنی بر متون طب سنتی می توان با نگرشی جدید به درمان زوجین نازا پرداخت.