مقاله بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی، مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۴ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی، مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر اردبیل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند بیمارستانی
مقاله بیمارستان دولتی
مقاله مدیریت پسماند
مقاله اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ززولی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: باقری اردبیلیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پسماندهای بیمارستانی حاوی مقادیر زیادی از عوامل بیماریزای واگیر می باشند و تماس افراد مستعد با آنها می تواند موجب ایجاد بیماری های عفونی گردد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در بیمارستانهای شهر اردبیل و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود و حل مشکلات تشخیص داده شده می باشد.
روش کار: مطالعه بصورت توصیفی- مقطعی و در سه ماهه تابستان سال ۸۷ انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیستی حاوی ۶۴ سوال بود که با مراجعه حضوری به بیمارستانها و مشاهده موارد موجود، تکمیل شد. داده های کیفی بصورت تمام شماری و آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل گردید و داده های کمی پس از ورود به نرم افزار Excel، محاسبه میانگین و انحراف معیار مقادیر و رسم جداول مربوطه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان زباله های عفونی و غیرعفونی در بیمارستانهای امام، علوی، بوعلی و فاطمی بترتیب ۶۲ و ۳۸ درصد، ۶۴ و ۳۶، ۴۵ و ۵۶ درصد و ۳۲ و ۶۸ درصد بود. مواد زائد نوک تیز در جعبه های ایمن جمع آوری می گردید. مدت نگهداری زباله در جایگاه ذخیره موقت، بطور متوسط ۲۳ ساعت بود. گربه در تمامی جایگاه های موقت زباله مشاهده گردید. بجز بیمارستان امام که در آن، زباله های عفونی در یک زباله سوز دوکوره، سوزانده شده و فقط زباله های غیرعفونی توسط شهرداری به محل دفن زباله های شهری اردبیل منتقل می گردید، در سه بیمارستان دیگر، با وجود تفکیک زباله های عفونی و غیرعفونی در مبداء تولید، همه مواد زائد تولیدی بصورت مخلوط بارگیری و به محل دفن منتقل می شد.
نتیجه گیری: زباله های عفونی، خطرات ناشی از آنها و نحوه برخورد و دفع آنها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. دو مشکل عمده در مدیریت پسماندهای بیمارستانی عبارت است از: (۱) عدم آگاهی پرسنل و مدیران بیمارستان درمورد معضلات پسماندهای بیمارستانی، (۲) عدم وجود سرمایه کافی جهت تهیه بی خطرسازها.