مقاله بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کار آفرینانه در دانشکده های طب سنتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کار آفرینانه در دانشکده های طب سنتی ایران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی کارآفرینانه
مقاله دانشکده طب سنتی
مقاله عناصر سازمانی
مقاله کارآفرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی خان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی میرسعید سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بر اساس اهمیت فرهنگ کارآفرینانه و عوارض شناخته شده آن و بنا بر گزارشاتی که از نامطلوب بودن آن در بعضی دانشگاه ها ارائه شده است و نظر به فلسفه وجودی طب سنتی برای احیای فرهنگ و ارزش های سنتی و خلا اطلاعاتی در دانشکده های طب سنتی در خصوص رابطه وضعیت عناصر سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه از نظر کارکنان دانشکده های طب سنتی انجام گرفت.
روش ها: مطالعه به روش Cross Sectional انجام گرفت. کلیه اعضا هیات علمی و کارکنان دانشکده های طب سنتی از نظر عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه، ساختار سازمانی با ده بعد علایق فردی، سیستم پاداش، ریسک پذیری، و … بررسی شدند. این ابعاد فرهنگی دارای اعتبار کافی بوده و پایایی آن در یک مطالعه آزمایشی تعیین و بین آنها ضریب همبستگی و همخوانی محاسبه گردید و نقش خصوصیات فردی کارکنان داشتن همبستگی یا عدم آن با آزمونX2  مورد قضاوت قرار گرفت.
یافته ها: از تعداد ۳۵۴ پرسشنامه ارسالی معادل ۸۵% آنها تکمیل و عودت داده شد. میزان همبستگی بین فرهنگ و ساختار سازمانی کارآفرینانه برابر با ۸۱% بود، اما در ابعاد دهگانه و فرهنگ کارآفرینانه همبستگی متفاوتی وجود داشت و کمترین همبستگی مربوط می شد به تعارض پذیری، انسجام، هویت، هدایت و خلاقیت و بیشترین تعداد همبستگی بین عناصر کنترل و حمایت مدیریت با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بود.